Ứng dụng RFID trong quản lý sản xuất

1. Quản lý sản xuất với RFID bạn sẽ có thể

  • Giám sát từng bước tại sản xuất của bạn.
  • Theo dõi và xác minh các thành phần, hàng hóa thành phẩm, lắp ráp phụ.
  • Hợp lý hóa hoạt động dây chuyền lắp ráp.
  • Ngăn ngừa lỗi trong quy trình lắp ráp thủ công.
  • Cải thiện dòng nguyên liệu và hậu cần.

2. Hệ thống quản lý sản xuất ứng dụng RFID cung cấp

  • Loại bỏ việc tiếp nhận quy trình thủ công hoặc trên giấy đối với người mới
  • Hướng dẫn quy trình sản xuất cho bên dây chuyền

Ứng dụng RFID trong quản lý sản xuất Read More »