Hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
Hải quan Việt Nam

Thông tin dự án

Hiện nay, Chuẩn thông điệp trao đổi dữ liệu giữa Tổng cục hải quan và doanh nghiệp được quy định tại Quyết định số 2173/QĐ-TCHQ ngày 29/06/2017 và phần mềm quản lý kinh doanh hàng miễn thuế đang đáp ứng theo quy định tại NĐ 167/2016/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, ngày 28/8/2020, Chính phủ ban hành NĐ 100/2020/NĐ-CP thay thế NĐ 167/2016/NĐ-CP nhằm giải quyết những vướng mắc của ngành hải quan trong lĩnh vực quản lý kinh doanh hàng miễn thuế. Do đó, cần phải nâng cấp hệ thống để đảm bảo công tác quản lý, đáp ứng với các quy định mới tại Nghị định mới.

Ngày 03/04/2021, đại diện TCHQ, Doanh nghiệp (Bellazio), đối tác công nghệ (1Gate) đã họp trao đổi và đề xuất thí điểm thực hiện việc bán hàng miễn thuế cho người tiêu dùng nội địa. Đến ngày 15/04/2021, Doanh nghiệp đã có văn bản chính thức số 01-21/CV-BLZ đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng miễn thuế tiêu thụ nội địa;

Ngày 19/05/2021, TCHQ đã trả lời chính thức bằng văn bản số 2344 về việc Tài trợ xây dựng phần mềm quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu.

 

Thách thức

Với doanh nghiệp:

 • Khi doanh nghiệp gửi chuẩn thông điệp (XML) lên hệ thống có xuất hiện lỗi, hệ thống chỉ trả về thông báo lỗi chung, chưa chỉ ra cụ thể lỗi cho doanh nghiệp;
 • Một số chuẩn thông điệp chưa phù hợp với NĐ100/2020/NĐ-CP;
 • Sau khi gửi chuẩn thông điệp lên thành công, doanh nghiệp không biết trạng thái của thông điệp trên hệ thống hải quan;
 • Hệ thống chưa xử lý sự trùng lặp của dữ liệu khi doanh nghiệp truyền chuẩn thông điệp lên hệ thống;
 • Một số báo cáo doanh nghiệp gửi lên chưa trùng khớp với báo cáo trích xuất từ hệ thống hải quan, do sự khác biệt về tên hàng hóa giữa 2 hệ thống.

Với Cán bộ hải quan

 •  Khi doanh nghiệp gửi thành công chuẩn thông điệp, hệ thống chưa có thông báo cho Cán bộ hải quan biết để thực hiện phê duyệt phiếu;
 • 1 số chức năng chưa đáp ứng theo NĐ100/2020/NĐ-CP, dẫn đến việc đối chiếu dữ liệu hệ thống và dữ liệu thực tế gặp nhiều khó khăn;
 • Cán bộ hải quan phải thực hiện duyệt quá nhiều phiếu;
 • Việc thực hiện duyệt báo cáo doanh nghiệp gửi lên gặp nhiều khó khăn, do dữ liệu trích xuất từ hệ thống không trùng khớp với dữ liệu doanh nghiệp;
 • Hệ thống hiện tại chỉ quản lý hàng hóa, hàng mẫu, hàng thử, chưa quản lý túi, bao bì;
 • Việc quản lý tem dán cho hàng hóa kinh doanh hàng miễn thuế đang gặp khó khăn.

Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

 • Xây dựng chuẩn thông điệp trao đổi dữ liệu mới phù hợp với NĐ 100/2020/NĐ-CP;
 • Xây dựng phần mềm cho CBHQ đáp ứng sự thay đổi của dữ liệu doanh nghiệp truyền lên và một số biểu mẫu báo cáo của NĐ 100/2020/NĐ-CP;
 • Cung cấp thêm trang web giúp Doanh nghiệp tra cứu thông tin, dữ liệu bản tin XML. Từ đó biết được trạng thái của XML trên hệ thống hải quan đã gửi thành công, lỗi, đã phê duyệt hay từ chối;
 • Trên web Doanh nghiệp có chức năng để doanh nghiệp tự cập nhật thông tin mã hàng, tên hàng. Báo cáo ở web dành cho Cán bộ hải quan sẽ tự động link dự liệu giữa 2 hệ thống để cho ra báo cáo chính xác nhất;
 • Doanh nghiệp sẽ gửi lại toàn bộ dữ liệu lên hệ thống để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu trên hệ thống mới.

Lợi ích mang lại của hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

Với Cán bộ hài quan:

 • Giảm thao tác phê duyệt trên hệ thống;
 • Nhanh chóng thực hiện duyệt phiếu khi hệ thống tiếp nhận chuẩn thông điệp mới từ doanh nghiệp;
 • Dữ liệu báo cáo rõ ràng, không còn trường hợp 1 mã hàng của doanh nghiệp với tên khác nhau tạo thành nhiều dòng trong báo cáo;
 • Việc quản lý tem miễn thuế hiệu quả, do hệ thống mới linh hoạt trích xuất báo cáo tem đã dùng, chưa dùng, đã hủy của từng doanh nghiệp;
 • Dễ dàng trích xuất báo cáo kim ngạch với từng mã HS theo nguồn hàng khác nhau, như: hàng hóa từ nguồn hàng tạm nhập, hàng hóa đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu hoặc hàng hóa từ nội địa.
348425077_638193084473490_7095321576747103256_n

Với Doanh nghiệp

 • Hệ thống trả về thông báo cụ thể, rõ ràng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật lỗi trong chuẩn thông điệp;
 • Nắm bắt trạng thái phiếu gửi lên hệ thống nhanh chóng;
 • Linh hoạt trong việc cập nhật tên hàng hóa mà không sợ sai lệch với báo cáo trích xuất từ hệ thống hải quan;
 • Việc bán hàng miễn thuế trong nội địa nhanh chóng, do hệ thống cho phép Chuyển tiêu thụ nội địa trực tiếp không qua hệ thống VNACCS.

Liên hệ với chúng tôi

error: Content is protected !!
Call Now Button