Quản lý tài sản bằng RFID

15 câu hỏi cần trả lời trước khi triển khai hệ thống quản lý tài sản bằng rfid

1. Bạn đang cố gắng để đạt được điều gì?

Bước đầu tiên là hiểu mục tiêu của công ty bạn đối với hệ thống này.

2. Quy trình quản lý và theo dõi tài sản của công ty bạn hiện tại đang diễn ra như nào?

Chúng ta cần hiểu rõ các quy trình quản lý tài sản hiện tại trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi mới nào để xác định được các trở ngại và thách thức chính cần phải giải quyết.

3. Những vấn đề hay lỗ hổng trong hệ thống hiện tại của bạn